Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla çıkarılmış olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.
Kanun kapsamında kişisel veriler “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak; işleme ise “kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem” olarak tanımlanmıştır.
1. Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Derneğimizin Veri Sorumlusu Konumu:
Şirketimiz, sizlere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK”) 10. maddesinden aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları e-mail, faks yoluyla ve/veya kongre internet sitesine giriş yapan sizlerin dikkatine sunar. Şirketimiz işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.
2. Katılımcılara Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Aktarımı:
Alınan kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:
 • İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 • Profilinizi oluşturmak,
 • Başvuru formu ve Kayıt Formu aracığıyla kongre kayıtlarınızı almak, gerekli işlemleri yürütmek,
 • Kongre işlemler için tarafınızla gerekmesi halinde birden fazla iletişime geçmek,
 • Organizasyon faaliyetleri hakkındaki gelişmelere ilişkin bilgi vermek,
 • Elektronik (internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
Sizlere ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, sizlerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak sizlerin onayı olmaksızın kişisel verileriniz üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.
Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır.
Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır.
Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız organizasyon ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, sizlere iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla ve ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.
3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
www.seres2021.org web sitesinde e-mail, faks aracılığıyla verdiğiniz veriler, sizlerin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca tarafımızca işlenmektedir. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
4. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız:
 • Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;
 • Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
 • İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından kongremizin mail@seres2021.org e-mail adresine iletilebilecektir. Şirketimiz, söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Şirketimizin taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.
Bize kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için mail@seres2021.org e-posta adresinden dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.